ноември 26, 2011

Как прекарах ваканцията 02

четлив текст отдолу*
readable text below*

*Създадох програма, която чрез аналитичен синтез на семантични функции и вариации и филтриране на 40-хиляди измерни косинуси генерира алгоритмична симулация на прогресивно нарастващ КПД. Може да движи кореспонденцията ми и да изпълнява някои други дребни задачки.


*I created a program that trough an analytical synthesis of semantic functions and variations and filtering of 40-thousand dimentional cosines generates algorythmic simulation of progressively increasing efficiency. It can run my correspondance and perform some other small tasks.

Няма коментари:

Публикуване на коментар