декември 05, 2011

как прекарах ваканцията 11*...И един ден в месеца...
Хайде, Папá! Стана маняна. Време е да ми наливаш акъл в главата.

*...And once a month...
Come on, Papá! Mañana has come. It's time to pour some brains in my head.


Това е краят на комикса, надявам се да има някакъв смисъл.
Скоро очаквайте други глуповати рисунки.

This is the end of the comix, I hope it makes some sense.
More foolish doodles coming soon.

декември 02, 2011

Как прекарах ваканцията 08* Омръзна ми да ти върша работата. Искам да се сменим!
- Имам идея! Няма да се сменяме, но ще те направя истинско момче, ако продължиш да работиш за мен. И знам как да ти улесня работата.

* I'm sick of doing your job. I want to switch places!
- I have an idea! We won't switch but I'll make you a real boy if you keep working for me. And I know how to make your job easier.

декември 01, 2011

Как прекарах ваканцията 07*вляво:
     Шеф:
     Но, как така, имаме толкова много работа!
 вдясно:
     Алгоритмокио! Какво правиш тук?


*left:
     Boss:
     But how come? We've got so much work to do!
 right:
     Algorythmocchio! What are you doing here?

ноември 30, 2011

Как прекарах ваканцията 06*Шеф: 
    Разчитаме на теб, новите анализи ни трябват утре.
------
    Взимам си три месеца отпуска.


*Boss: 
    We are counting on you, we need the new analyses tomorrow.
------
    I'm  taking three months leave.


ноември 29, 2011

Как прекарах ваканцията 05*Деканът: Материалите за малките готови ли са?
  Н.Т.: изпращане на файлове
-------
voila

*The dean: Are the materials for the youngsters ready?
  N.T.: sending files
-------
voila

ноември 28, 2011

Как прекарах ваканцията 04*Шеф: до къде стигна с проекта?
Н.Т.: Изпращам ви подробен отчет по електронната поща.

* Boss: How far are you with the project?
N.T.: I am sending a detailed report to your email.

ноември 26, 2011

Как прекарах ваканцията 02

четлив текст отдолу*
readable text below*

*Създадох програма, която чрез аналитичен синтез на семантични функции и вариации и филтриране на 40-хиляди измерни косинуси генерира алгоритмична симулация на прогресивно нарастващ КПД. Може да движи кореспонденцията ми и да изпълнява някои други дребни задачки.


*I created a program that trough an analytical synthesis of semantic functions and variations and filtering of 40-thousand dimentional cosines generates algorythmic simulation of progressively increasing efficiency. It can run my correspondance and perform some other small tasks.

ноември 25, 2011

Как прекарах ваканцията 01

По случай моя си рожден ден, реших днес и през следващите десет дни да публикувам комикс, който подарих на моя извънредно умен и знаещ как да се наслаждава на живота приятел Н.Т. , за неговия рожден ден преди няколко месеца.
Ето първата страница:

On the ocasion of my own birthday I've decided to post, today and over the next ten days, a comix I made for extremely bright and life-enjoying friend of mine N.T. for his birthday, some months ago.
Here's the first page:


* Как прекарах ваканцията
*How I spent my vacation